תקנון

 • מבוא

הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש באתר. התקנון מהווה את הבסיס החוקי לרכישה ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבינך.

הרכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה. רכישה דרך האתר מהווה הצהרה כי טרם ביצוע הפעולה קראת את התקנון ואתה מסכים לכל הוראותיו ותנאיו. ביצוע רכישה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה כנגד האתר או החברה בכל עניין הקשור לרכישה, להוראות התקנון או לתנאיו.

התנאים המובאים בתקנון שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים גם לנשים.

 • אודות החברה והגדרות

אתר האינטרנט בכתובת https://www.lightin.co.il/  (להלן: “האתר“), מופעל ומתוחזק על ידי חברת לייט-אין בע”מ ח.פ. 514123835 (להלן: “החברה“).

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מגוון גופי תאורה, (להלן: “המוצרים“) והוא בבעלות וניהול החברה .

הרוכשים – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר (להלן: “הלקוח” או “הרוכש“), והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר: (א) הרוכש כשיר לבצע פעולות משפטיות. במידה והרוכש הוא קטין – מתחת לגיל 18, או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. (ב) הרוכש בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות. (ג) הרוכש בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של הרוכש כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה ביום ביצוע ההזמנה (להלן: “יום ביצוע ההזמנה“). החברה תפעל למשלוח המוצרים שנרכשו לכתובת שהרוכש הזין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.

“ימי עסקים” – הם חמישה ימים בשבוע, ללא חגים. תיתכן התארכות מעבר לזמן זה בהתאם לאילוצים שאינם בשליטת החברה.

“מלאי” מוצרים הנמצאים במחסן החברה בהרצליה.

“ייבוא” מוצרים המיובאים מאירופה עבור הלקוח בהזמנה אישית.

זמני האספקה למוצרי מלאי שונים מזמני האספקה של מוצרי הייבוא. בעת הגעת המוצרים המיובאים לארץ, החברה תאחסן את המוצרים עד 30 יום עבור הרוכש, ולאחר מכן יחול חיוב בגין אחסון וביטוח המוצרים עד לאספקתם ללקוח. לקוח הבוחר לאסוף את המוצרים בצורה עצמית יבצע את האיסוף ממחסן החברה לאחר קבלת הודעה מסודרת מהמחסן.

במידה ומוצר מגיע לחברה פגום או שבור, החברה תודיע ללקוח, לאחר קבלת זמן אספקה נוסף מהספק, ותיתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה תוך 24 שעות עם החזר כספי.

הזמנת מוצרי ייבוא תבוצע תוך 60 עד 90 ימי עסקים (לפי ההגדרה בדף המוצר) ולאחר הגעת המוצרים לחברה, יתאפשר משלוח עד בית הלקוח תוך 4 ימי עסקים בעלות של 60 שקלים.

עבור מוצרי מלאי, יתאפשר משלוח עד בית הלקוח תוך 4 ימי עסקים בעלות של 60 שקלים.

איסוף עצמי מהסניפים יהיה בתיאום ובאישור מראש עם המחסן ברחוב הנדיב 71, הרצליה, קומה 1-.

יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי הרוכש בכתובת שציין הרוכש בעת הזמנת המוצרים.

בכל שאלה או עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל keren@lightin.co.il או בטלפון 09-372-0984.

 • שימוש באתר והוראות כלליות

האתר מציע לגולשים מגוון פעולות: (א) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ב) רכישת מוצרים; (ג) קבלת ייעוץ תאורה; (ד) סיוע בהזמנת גופי תאורה בהזמנה אישית; (ה) הרשמה לדיוור – קבלת מידע טכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת הלקוח.

החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה או הודעה מוקדמת.

המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע”מ על פי הדין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח.

החברה רשאית לעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריפי המשלוחים. המחיר המחייב את הרוכש יהיה המחיר שהופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.

החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת. החברה רשאית להפסיק, להחליף או לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מבצע, הטבה והנחה כלשהי, ואינה חייבת במתן הודעה מוקדמת על כך.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. תמונות המוצרים אינן מחייבות את החברה. מובהר, כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג לרוכשים תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי זמין של כל הדגמים המופיעים באתר ומוצעים למכירה. יובהר כי חלק ניכר ממוצרי החברה מיובאים ביבוא אישי עבור הרוכש.

החברה עושה כמיטב יכולתה כדי להציג באתר מידע שלם ומדויק ביותר. עם זאת ייתכנו אי דיוקים או שגיאות, אשר מקורן בטעות בתום לב של עורך המידע. החברה לא תישא באחריות בגין טעות כזו או טעות הקשורה לכך.

החברה עושה שימוש ברשתות החברתיות ומעלה תוכן הקשור לטובין אשר היא מוכרת. הרוכש רשאי להעלות תמונות לרשתות החברתיות של מוצרי החברה. הרוכש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים המתויגים ומאשר ומתחייב כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ובתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף ה- Facebook ו/או בעמוד החברה ב- Instagram ובעמוד ה-YouTube בכל עת וללא כל תמורה שהיא.

החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר וברשתות החברתיות כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור או בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר (להלן: “התוכן הפוגע“), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה שומרת על זכויותיה בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה-1965 בעניין זה.

החברה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע השמור בו. הרוכש מוותר על כל טענה בעניין זה כנגד החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהי ו/או לבטל השתתפות של לקוח שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

 • ביצוע הזמנות באתר

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. מילוי מלוא הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע הרכישה. לשם השלמת הזמנה ביעילות וללא תקלות, הרוכש נדרש להקפיד על מסירת הפרטים המבוקשים במדויק.

פרטי ההזמנה אותם הזין הרוכש בטופס ההזמנה והרישום של העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה.

החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם במידה ובעת ביצוע ההזמנה הרוכש מסר פרטים שגויים. במקרה כזה בו המוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים שגויים, הרוכש יחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול בעלות 60 ₪.

החברה מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי הרוכשים, מלבד שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר.

במידה ועסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, יקבל הרוכש הודעה על כך מהחברה.

למעט הזמנות בעיצוב אישי, אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר קיים במלאי מחסני החברה או על ידי ספק מחוץ לארץ של החברה במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה. יודגש כי גם במידה ולא צוין מפורשות כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין נזק כלשהו, בין אם נזק ישיר או בין אם נזק עקיף אשר נגרם לכאורה לרוכש או לצד ג’. זאת בכפוף לכך שהחברה תשיב לרוכש כל סכום ששילם או שהחברה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.

יובהר כי ייתכן מצב בו על אף שפריט מסוים מוצג באתר כזמין במלאי, הוא אינו קיים במלאי, ולכן לא ניתן יהיה לספק אותו לרוכש. במצב כזה, החברה תפנה אל הלקוח בין אם בהודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני ובין אם באמצעות שיחת טלפון, והחברה תציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יקבל את הצעת החברה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה בהתאם. מקרה בו והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, החברה תבטל את העסקה וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והכל בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח, לחילופין החברה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.

בעת ביצוע הזמנה למשלוח, על הלקוח לבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון ששימוש את הלקוח למשלוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הרוכש.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת ההזמנה. עם זאת, יודגש כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, ויש בו רק כדי להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באמצעות האתר אצל החברה.

החברה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה; אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

החברה רשאית לעדכון מבצעים ולתת מתנות ללקוחותיה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה בהתאם לחוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצע תהיה מוגבלת לפריט אחד בלבד ללקוח עבור הזמנה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח דיוורים לכתובת המייל של הרוכש. הרוכש יכול להסיר עצמו מקבלת דיוורים בכל שלב בעזרת מייל חוזר לשירות הלקוחות או בעזרת כפתור “הסרה” אשר נמצא בתחתית כל דיוור שנשלח.

 • ביטולים והחזרות

ביטול עסקה שנעשתה באתר תהיה בהתאם לפרק זה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).

חתימת הלקוח על תעודת המשלוח מהווה אישור לשלמות ותקינות המוצר וללקוח לא יהיו טענות נגד החברה בגין המוצרים שנרכשו.

למעט רכישה של גופי תאורה בייבוא או הזמנה אישית, הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה שנעשתה באתר באחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

 1. במקרה בו רוכש מבטל את הזמנתו לפני שליחת המוצר לבית הלקוח, העסקה תבוטל כנגד דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה. יוחזרו לרוכש הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן על פי החוק. עסקה ששולמה בכרטיס אשראי תחויב בעת ביטולה בעמלת חברת האשראי בנוסף לדמי הביטול.
 2. במקרה שביטול העסקה נדרש לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר החזרת הטובין בחזרה בידי הלקוח למחסני החברה, יינתן לרוכש זיכוי כספי מלא למעט דמי המשלוח ודמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה.
 3. במקרה של הזמנת מוצרים בייבוא, הרוכש יהיה רשאי לבטל את העסקה תוך 3 ימי עסקים בלבד בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

במידה והרוכש מעוניין לבצע החזרה או החלפה של פריט מכל סיבה שהיא, באפשרותו להגיע למחסן החברה בצירוף חשבונית הקנייה שהתקבלה במייל או תעודת המשלוח ולבצע החלפה או קבלת החזר כספי. אפשרות זו אינו כרוכה בתשלום נוסף.

ייצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון 09-372-0984.

החזרה או החלפה של מוצרים אינה אפשרית בהזמנת גופי תאורה בעיצוב אישי או ייבוא אישי מחוץ לארץ.

הזיכוי על החזרת מוצר יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק יחד עם הקופסה המקורית והחשבונית והתווית עליו כפי שנרכש. במידה והמוצר הוחזר שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, הרוכש לא יזוכה בכל צורה שהיא.

לחברה שיקול דעת בלעדי בעניין קביעת מצבו של מוצר שהוחזר.

לא יינתנו זיכויים כספיים בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים. מוצרים אשר נרכשו כחלק ממבצע או בסוף עונה, ניתנים להחזרה תוך 7 ימים מיום קבלתם. מוצרים אשר נרכשו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה בפריט אחר, או זיכוי לרכישה באתר, ללא הגבלת תוקף. לא תינתן אפשרות להחזיר או להחליף מוצרים שנרכשו בייצור מיוחד או ייבוא אישי גם אם נקנו במצבע או סוף עונה.

במידה ותבוטל עסקה אשר שולם עליה באמצעות כרטיסי דיירקט (Direct) או כרטיסי אשראי נטענים, יינתן לרוכש קרדיט לרכישה באתר בלבד.

 • אספקה ומשלוחים

הלקוח יבחר את אופן המשלוח או האיסוף המתאים עבורו מבין האפשרויות המוצעות באתר. אספקת המוצרים תהיה במסגרת זמן האספקה לפי המוגדר בדף המוצר שנבחר בעת ביצוע ההזמנה אשר עליה התחייבה החברה.

המשלוחים יבוצעו בתיאום מראש עם הרוכש בטרם הבאת המוצר. זמן ההגעה המשוער ליעד הינו עד 4 ימי עסקים לכל היותר. עבור מוצרי ייבוא, זמן ההגעה המשוער ליעד הינו עד 4 ימי עסקים מעת הגעת המוצר למחסני החברה בהרצליה. יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית במידה זמן המשלוח יתארך בשל אילוצים שאינם בשליטת החברה כגון אסון טבע, מגיפה עולמית או כל עיכוב אחר.

הזמנת המוצרים באתר נעשית בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השליחויות והיא מוגבלת לאזורי הנמצאים בטווח 100 קילומטר ממחסני החברה בהרצליה.

החברה אינה חייבת לספק את שירותיה גם אל אזורים מחוץ לאזורי החלוקה. במידה ותבחר החברה לספק שירותיה לאזורים כאלו הדבר יעשה בתיאום טלפוני מראש. עבור משלוחים לאזורים המרוחקים מאזור זה ייתכן שיידרש תשלום נוסף על פי תעריפי חברת השליחויות. יובהר כי גם אם התקבלה אצל החברה הזמנה אל מחוץ לאזורי החלוקה, החברה לא תהיה חייבת לספקה ללקוח. במידה והחברה לא תספק את ההזמנה, יחולו תנאי ביטול העסקה כמצוין לעיל.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שהלקוח בחר לשלם עבור העסקה בתשלומים, החברה רשאית לגבות את כל דמי המשלוח יחד עם התשלום הראשון.

אספקת המוצרים כפופה להשלמת תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

מוצרים אשר אינם זמינים במלאי של החברה אינם כפופים לזמני האספקה המופיעים בפרק זה וייתכן שזמני האספקה יהיו ארוכים יותר עקב אילוצים שאינם בשליטת החברה.

 • אחריות

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או נזק עקיף שיגרם ללקוח או למשתמש אחר של האתר או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה. בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו’, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור המוצרים באתר.

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו ללקוחות.

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה.

החברה מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במועד המובטח. במידה ורוכש סבור כי המוצרים שרכש באתר או שירותים שקיבל לוקים בפגם, הוא מוזמן לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טלפון: 09-372-0984 או במייל: keren@lightin.co.il.

 • זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הם רכושה של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

השם “LIGHT IN” באנגלית או “לייט-אין” בעברית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושה הבלעדי של החברה. על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב.

ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכו’, שנמסרו לפרסום על ידי מי שמציע מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן.

 • מדיניות פרטיות, שמירה על סודיות ודיוור ישיר

הנרשם מאשר שידוע לו שלא חל עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע להלן נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור להלן בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

מסירת פרטים אישיים לחברה נועדה לאפשר לחברה לספק לרוכש את המוצרים שרכש וכן מעידים על גמירות דעתו של הרוכש לרכישת המוצרים מהחברה.

החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההרשמה לאתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

עצם מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookie). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

עוד מוסכם שמידע השמור אצל החברה כאמור לעיל יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחרו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו. הרוכש יידרש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח לצרכי דיוור, פרסום ושיווק.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה או אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחותיה או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.

החברה עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות מעולה, בטוח ואיכותי. עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיסי אשראי של לקוחותיה במחשבים שלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

לאחר שנמסרו ואושרו פרטי הרוכש וניתן הסכמתו לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח לרוכש עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, מבצעים, חידושים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.

יודגש כי נרשמים אשר מתנגדים לשימוש בפרטיהם ו/או מעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה ו/או מבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך לחברה בכתב באמצעות אתר האינטרנט של החברה lightin.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

 • דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

לייעוץ תאורה ללא עלות

השאירו פרטים לשיחה עם נציג